divendres, 8 d’abril del 2022


Fabricació mecànica 

Comença el teu itinerari de formació professional al sector del futur.

"El mon industrial"

El 90 % dels nostres alumnes troven feina o continúan estudian amb una formació dual.

Programes de formació i inserciò
PFI (FIAP)

Sol·licituds de preinscripció

 telemàtica

al centre 

per  al  curs 2022-2023

del 2  al 13 de maig

preinscripció telemàtica

                          

Descripció
Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions
auxiliars en els processos de mecanització i muntatge per a
la fabricació mecànica, així com per construir, muntar i
reparar elements de fusteria metàl·lica i PVC.
Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
Continguts
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
• Operacions Bàsiques de Fabricació
• Soldadura i Fusteria Metàl·lica
• Fusteria d'Alumini i PVC
Procediments i Materials Emprats en Construccions amb
PVC
• Projecte Integrat
• Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
• Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)
Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)
• Estratègies i Eines de Comunicació
• Entorn Social i Territorial
• Estratègies i Eines Matemàtiques
• Incorporació al Món Professional
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40
hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions
auxiliars de fabricació mecànica
Accés
Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Tràmits
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) del
Departament d'Educació (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer
la preinscripció i matrícula segons les directrius d'aquest
Departament.
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal
informar-se'n en el mateix centre o establiment.
Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
Continuïtat
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta el següent:
Certificat acadèmic i professional, que conté la
qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les
competències professionals assolides.
Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau
mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a
impartir aquest Curs d’accés.
Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la
Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre.
Reconeixement dels mòduls professionals superats en el
PFI per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al
perfil.
Certificat de professionalitat que emet l'Administració
laboral.
Accés als centres de formació d'adults per obtenir el
graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
sense complir el requisit de tenir 18 anys.
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta:
Certificació acadèmica i professional que conté la
qualificació final obtinguda en el programa de formació i
inserció (PFI) i acredita les competències professionals
assolides.
• Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
Reconeixement dels mòduls professionals superats en el
programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del
títol professional bàsic associat al perfil.
Obtenció del certificat de professionalitat FMEE0108
Operacions auxiliars de fabricació mecànica, que emet
l'Administració laboral.
Accés als centres de formació d'adults per obtenir el
GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
Normativa
Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig, per la qual es
modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,
per la qual s'estableixen els programes de formació i
inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de
l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC
núm. 7881, de 23.5.2019)
Resolució EDU/735/2019, de 20 de març, per la qual
s'estableix el contingut i la durada dels mòduls de
formació general i dels mòduls de formació professional
comuns a tots els perfils professionals dels programes de
formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura
dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727,
de 14.10.2014)
Programes de formació i inserció
Fabricació mecànica
Auxiliar de Fusteria Metàl·lica i PVC PFI FM04
32

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada