dilluns, 3 d’abril de 2017


Fabricació mecànica 

Comença el teu itinerari de formació professional al sector del futur.

"El mon industrial"

El 90 % dels nostres alumnes troven feina o continúan estudian amb una formació dual.

Programes de formació i inserciò
PFI (FIAP)

Sol·licituds de preinscripció telemàtica

per  al  curs 2020-2021

del 25 de maig al 5 de juny

preinscripció telemàtica

                          

Descripcio
Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars
 en els processos de mecanització i muntatge per a la fabricació 
mecànica, així com per construir, muntar i reparar elements
 de serralleria i d’estructures metàl·liques.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.
Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

• Operacions bàsiques de fabricació

• Soldadura i fusteria metàl·lica

• Fusteria d’alumini i PVC

• Equips, procediments i materials emprats en serralleria

• Projecte integrat

• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

• Formació pràctica en empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

• Estratègies i eines de comunicació

• Entorn social i territorial

• Estratègies i eines matemàtiques

• Incorporació al món professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica
Codi: FMEE0108
Família Professional: Fabricació Mecànica
Àrea Professional: Fabricació electromecànica
Nivell de qualificació professional: 1
Entorn Professional:
Àmbit professional:
Exerceix la seva activitat laboral en grans, mitjanes i petites empreses 
dedicades a la fabricació i muntatge de productes electromecànics.
 Opera seguint instruccions de tècnics superiors i segons procediments establerts.
Sectors productius:
Fabricació de productes electromecànics, tallers mecànics, construcció
 de maquinària, construcció i reparació naval, construcció i reparació 
de material ferroviari, construcció i reparació d'aeronaus, construcció 
de bicicletes i motocicletes així com fabricació d'altres materials de transport.
Ocupacions o llocs de treball relacionats:
9700.001.1 Auxiliars de les indústries manufactureres.
9700.008.4 Auxiliars de la indústria metal·lúrgica i fabricació de
 productes metàl·lics
8414.007.8 Muntador en línies d'assemblatge d'automoció
Auxiliars de processos automatitzats.

CVE: BOEA- 2009- 13787

Preinscripció i matrícula
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) pel
Departament d’Ensenyament (PTT, FIAP i PIP en institut)
cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
Per cursar un programa de formació i inserció (PFI)
organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se’n en el mateix centre o establiment.
Continuïtat
La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI)
comporta: Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i
inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.

•Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

•Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.

•Obtenció del certificat de professionalitat 
FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica, 
que emet l’Administració laboral.

•Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO,
 sense complir el requisit de tenir 18 anys.

•Normativa
Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció (DOGC 6727, de 14.10.2014)

dijous, 21 de juliol de 2011

Que és La Fusteria metàl·lica?
Fotosd’edificis d’acer, alumini i vidre.
Que és La Fusteria metàl·lica?


El terme de fusteria metàl·lica és molt recent i sol aplicar-se a les empreses que es dediquen a la fabricació i comercialització de productes d’acer, ferro, alumini, coure, llautó, bronzo i vidre.

Perfils especials en la fusteria metàl·lica:
Tubs. angles o perfils en L. Platines, perfils en U. perfils en T. perfils en H quadrats, etc..

També es consideren empreses de fusteria metàl·lica les que realitzen treballs de fabricació de portes ,reixes de ferro, mampares, tancaments, escales, baranes, gelosies, finestres, tendals, persianes, marquesines i forjat artístic, utilitzant cada vegada més en el condicionament de llars i oficines.

Les fusteries metàl·liques també realitzen treballs com a construcció d’estructures metàl·liques i naus industrials.
Encara així, en el món real tots associem fusteria metàl·lica, serralleria i cristalleria als mateixos professionals.
Els principals clients dels fusters metàl·lics són la construcció, l’industria, sector agrari, decoració i les llars a les que se sol realitzar treballs com  tancament integral de l’habitatge, finestres portes persianes enrotllables laminades o extrusionades de seguretat, calaixos de registre laminats, extrusionats, PVC i  de trencament tèrmic, porticons de lames orientables, mosquiteres, accessoris d’accionament, etc.

Els materials emprats en la fusteria metàl·lica s’han convertit en un estàndard en els tancaments de terrasses, finestres, portes,
mampares, etc.

Convertint-se els fusters metàl·lics en els professionals del sector industrial més demandats al mon laboral.
La nostre feina és molt interessant,
Endavant no t’ho pensis converteix-te en fuster metàl·lic.